INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Naukowo – Leczniczy IWOLANG Dermatologiczne Centrum Uzdrowiskowe Sp. z o.o. z siedzibą w Iwoniczu Zdroju, ul. Kulczyńskiego 1a, 38- 440 Iwonicz Zdrój, tel: 13 435 18 30, e-mail: klinika@iwolang.com.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
za pomocą adresu e-mail: liwerbeg@onet.pl

 1. Cele przetwarzania osobowych danych oraz podstawa prawna
 • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz  zarządzania  usługami  opieki  zdrowotnej    rozliczeń  z  płatnikiem,  prowadzenia, przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą. Podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, -ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Pani/Pana mogą  być  także  przetwarzane  na  potrzeby  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych  oraz  rozliczeń  Podstawa  prawna:  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w zw.  z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz  ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO
 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych
 • Pani/Pana dane  mogą  być  udostępnione  podmiotom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów  prawa,  w  szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym  Rzecznikowi  Praw  Pacjenta,  Narodowemu  Funduszowi  Zdrowia,  organom  samorządu  zawodów  medycznych  oraz konsultantom  krajowym  i  wojewódzkim,  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonywania  przez  te  podmioty  ich  zadań  w szczególności nadzoru i kontroli.
 • Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług finansowo księgowych, doradczym, IT -przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
 • Państwa dane  będą  przechowywane  przez  czas  określony  przepisami  prawa,  a  w  szczególności  przez  okres  czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5  lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 1. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  niezbędnym  do  udzielenia świadczeń  zdrowotnych  ze  względu  na  wymogi prawne  nałożone  na  administratora  danych,  w  tym  m.in.  konieczność  prowadzenia  dokumentacji  medycznej.  Odmowa podania  danych  może  być  podstawą  do  odmowy  udzielenia  świadczenia  zdrowotnego.  Podanie  danych  jest  również niezbędne  do  wystawienia  rachunku  lub  faktury.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 


Kontakt

Pages: 1 2